| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Fogalomtár

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Időbélyegző

Olyan, az elektronikus irathoz, illetve dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, illetőleg az irattal vagy dokumentummal logikailag összekapcsolt igazolás, amely tartalmazza a bélyegzés időpontját, és amely a dokumentum tartalmához technikailag olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az igazolás kiadását követő – módosítás érzékelhető.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Illetéktelen személy

Valamely legális tevékenység végzésére nem jogosult személy. Az informatikai biztonság esetében tipikusan az objektumba, az informatikai rendszerbe történő belépésre, adatkezelésre nem jogosult személy.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)

Industrial Cybersecurity

Industrial Cybersecurity (ICS) - Ipari kiberbiztonság

Információ

Az Információ latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent. Egyben az informatika alapfogalma. Számos jelentése, kifejtése ismert, különböző tudományágak különböző módon közelítik meg, írják le. Egyértelműen elfogadott definíciója nem ismert.
Általánosságban információnak azt az adatot, hírt tekintjük, amely számunkra releváns és ismerethiányt csökkent. Egyik legleegyszerűsítettebb megfogalmazás szerint az információ nem más, mint a valóság (vagy egy részének) visszatükröződése.[1] Tudományos értelmezését az információelmélet fogalmazza meg.

Az információ, mint tudományos fogalom az ipari forradalom idején jelent meg fokozatosan. A fogalom átvételében Rudolf Clausius 1865-ben készült dolgozatát tekinthetjük fordulópontnak. Később – ezt dolgozatot felhasználva – továbbfejlesztette Ludwig Boltzmann (1894). Szerinte az entrópia azért jelentkezik, mert a zárt rendszerbe nem juthat további anyag, energia és információ.

Forrás: Wikipédia - Információ

Információbiztonsági incidens

olyan nem kívánt vagy nem várt egyedi vagy sorozatos információbiztonsági esemény(ek), amely(ek) nagy valószínűséggel veszélyezteti(k) az üzleti tevékenységet és fenyegeti(k) az üzleti rendszer információbiztonságát.

Nem minden információbiztonsági esemény minősíthető incidensként. az ITIL informatikai szolgáltatás módszertan szerint egy Incidens (an: Incident) olyan esemény, amely nem része az informatikai szolgáltatások normális működésének és szolgáltatás(ok) kiesését vagy minőségének romlását eredményezi.

Az Incidens kiváltó oka egy probléma. Az ITIL meghatározása szerint a probléma az incidens(ek) valódi, még fel nem tárt oka. Ez az ok akár egy meghibásodott konfigurációs elem is lehet, de akár egy ismeretlen hiba is.

Információs műveletek (információs hadviselés)

Hadban álló felek között az információs fölény elérése érdekében végrehajtott, a szemben álló fél információi, információalapú folyamatai, információs rendszerei és számítógépes hálózatai befolyásolására, illetve a saját információk, információalapú folyamatok, információs rendszerek és számítógépes hálózatok védelmére irányuló tevékenységek összessége. (Nem azonos a kiberműveletekkel)(Ang: Information Operation (Information Warfare, röviden: INFOWAR))

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Információs önrendelkezési jog

Az egyén joga arra, hogy ellenőrizze vagy befolyásolja azt, hogy ki és milyen vele kapcsolatos adatot kezelhet.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

Olyan elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybevételét a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg kezdeményezi, továbbá mindazon ellenszolgáltatás nélkül, elektronikus úton, távollevők részére, az igénybe vevő egyedi kezdeményezésére nyújtott szolgáltatások, amelyek a szolgáltató, illetve az igénybe vevő részéről nem az Alkotmány által biztosított véleményszabadság gyakorlásának körébe tartoznak.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Információvédelem

Az információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelme.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Informatikai biztonság
Lásd: Elektronikus információs rendszer biztonsága.
Informatikai biztonsági stratégia

Az informatikai biztonságpolitikában kitűzött célok megvalósításának útja, módszere.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)

Informatikai biztonságpolitika

A biztonsági célok, alapelvek és a szervezet vezetői elkötelezettségének bemutatása az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági feladatok irányítására és támogatására.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)

Informatikai rendszer
Lásd: Elektronikus információs rendszer.
Informatikai rendszer elemei
Lásd: Rendszerelemek.
Informatikai védelem
Lásd: Elektronikus információs rendszer védelme.
Information Technology

Information Technology (IT) ‒ információtechnológia, informatika

Internet

A TCP/IP protokollon alapuló, nyilvános, világméretű számítógépes hálózat. Az Internet a szolgáltatások széles skáláját nyújtja felhasználóinak (FTP, Gopher, IRC, e-mail, telnet, UUCP, WWW stb.).

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Internet of Things (IoT)
Intrusion Detecting System
IDS.Lásd: Betörés detektáló eszköz.
Ismeret

Ismeretnek nevezzük a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokatáltalánosításokatfogalmakat. Aki ismer valamit, az tájékozott (informált), tapasztalt a "valamiben", míg aki nem, annak hiányosak az ismeretei vagy nincs fogalma a dologról.

Az ismeretek tartalmi megkülönböztetésének egyik módja a kategorizálás, másik módja lehet a hordozó, műfaj, vagy az ismeret egyéb minősége (frissesség, érthetőség, hozzáférhetőség, ár stb.) szerint való.

Forrás: Wikipédia - Ismeret