| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Elérkezett. Május 25.-e óta mi, a magyar emberek,  az Európai Unió állampolgáraiként közelebb juthatunk az egyik legfontosabb tulajdonunk, a személyes adataink felügyeletétéhez. Figyeljünk oda arra, mit osztunk meg másokkal, melyik honlapon milyen adatainkat kérik el, és ezeket át akarjuk-e adni másoknak.
Fontos lehet számunkra, hogy mi, és családtagjaink is biztonságban legyenek az adatgyűjtögetőkkel szemben. Ebben segít a GDPR néven már-már széles körben ismertté váló Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet.  

Május 25.-e óta minden európai állampolgár jogosult arra, hogy tudja, hogy ki hol és milyen adatot tárol és tart nyilván róla.  A GDPR kötelező alkalmazásának kezdete életünk minden területére kihat. Mindenkinek tudnia kell, hogy a Rendeletet mindenféle helyi jogharmonizálás nélkül közvetlenül, és azonnal kell alkalmazni; mindenkire ‒ vagyis magánszemélyekre, mikro-, kis-, közepes-  és nagyvállalatokra egyarán érvényes adatvédelmi szabályokat tartalmaz.
A személyes adatok védelmének hat nagyon fontos alapelve van, ezek szerint:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ‒ a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ();
Célhoz kötöttség ‒ a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
Adattakarékosság  ‒ a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („”);
Pontosság ‒ a személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
Korlátozott tárolhatóság ‒ a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
Integritás és bizalmas jelleg‒ a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Millásreggeli podcastjában megosztott rádióműsor résztvevői az utazási irodákról, az utazásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésről beszélgetnek.

Ahogy a beszélgetésben is hallható, mindenhol, mindenki számára kötelező a GDPR szerinti adatvédelem ‒ így a weboldalakon is, a felhasználóktól származó regisztrációs adatokra vonatkozóan is, származzanak ezek egy webáruház online felületéről, vagy „csak” egy egyszerű ajánlatkérési űrlapról.

A Seacon Europe által fejlesztett ‒ saját és rendelésre készített ‒ honlapok természetesen megfelelnek a GDPR előírásoknak, a rendelet szerint tájékoztatják a látogatókat, és (szükség szerint) kérik be a adatait. Részletesebb információkért keressen minket....